Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

  • Ing. Zbyněk Malínek 
  • Postoloprtská 382, 439 02 Cítoliby
  • IČO: 445 35 902
  • DIČ:CZ6804042113
kontaktní údaje:
  • email: malinkova@fitnessfenix.cz
  • telefon: +420 792 323 260
  • web: fenixfitness.cz

(dále jen „prodávající“)

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.fenixfitness.cz

3. Ustanovení obchodních podmínek je nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením těchto obchodních podmínek.

4. Dokončením a odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího vzniká kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím (spotřebitelem). Potvrzení objednávky je doručeno na zvolenou e-mailovou adresu kupujícího.

5. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II. Informace o zboží a cenách

1. Ceny zboží uvedené na stránkách e-shopu jsou platnými cenami včetně DPH a balného, kromě nákladů na doručení zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě a jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3. K cenám zboží se připočítá cena za dopravu případně za dobírku, pokud bude zboží zasláno dopravcem na adresu kupujícího.

4. Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží a služeb před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za zjevně chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude prodávajícím stornována.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

· prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,

· vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

2. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

3. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s obchodními podmínkami. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

4. Objednávka kupujícího učiněná prostřednictvím internetového obchodu nebo prostřednictvím telefonu je závazným návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím.

5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího a pokud bude zasíláno zboží dopravcem bude oznámení o přijetí objednávky včetně informace o ceně za dopravu a případně i za dobírku. Toto potvrzení se považuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího.

6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

IV. Zákaznický účet

1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

V. Platební podmínky a dodání zboží

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

· bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 271191718/0300 vedený u ČSOB Louny

· bezhotovostně platební kartou

· dobírkou v hotovosti při předávní zboží

2. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy.

3. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího. Poté je prodávající povinen neprodleně odeslat zboží kupujícímu.

5. Zboží je kupujícímu dodáno:

· na adresu určenou kupujícím v objednávce

· osobním odběrem v provozovně prodávajícího  Na Aleji 403, 439 02  Cítoliby

 - osobním odběrem v SharkZone fitness Pražská 79, 440 01  Louny

Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

6. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7. Kupující je povinen převzít zboží na místě určeném v objednávce. V případě opakovaného doručení zboží, je kupující povinen uhradit náklady s tím spojené.

8. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

9. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího.

10. Expediční lhůty - doba dodání: je-li zboží skladem, je obvykle expedováno do 3 pracovních dnů. V případě, že zboží skladem není, bude zákazník informován o době dodání. 

VI. Odstoupení od smlouvy

1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží. Zboží musí být vráceno bez známek poškození, užívání nebo opotřebování, v nepoškozeném obalu a s veškerým příslušenstvím (bylo-li součástí zboží) a to v uvedené lhůtě (rozhodující je datum odeslání).

2. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

· pokud bylo zboží upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu

· v dalších případech uvedených v § 1837 Občanského zákoníku

3. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle

kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.

4. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

6. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

VII. Práva z vadného plnění

1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady a má vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a které se hodí k účelu, který prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá.

2. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

· výměnu za nové zboží

· přiměřenou slevu z kupní ceny

· odstoupit od smlouvy

3. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

4. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

VIII. Doručování

1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Těmito obchodními podmínkami se řídí všechny kupní smlouvy (objednávky) uzavírané mezi kupujícím a prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího a jsou závazné pro prodávajícího i kupujícího.

3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

4. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy a reklamační list

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 01.07.2023

 

 Odstoupení od kupní smlouvy

Reklamační list